Iläggningsplatser för båtar

Ylens stränder är ofta steniga och branta och det är få platser som är lämpliga för båtiläggning. Fiskevårdsföreningen arbetar för att få fram fler platser där det ska kunna gå att lägga i båten. Platsen i Nordanvik är kanske nu det mest lämpligaste stället, till säsongen 2023 kommer det att finnas en brygga för att underlätta sjösättning och upptagning.

Här får du två förslag:

  • Nordanvik och vid vägskäl till Signesbo

Vi ber dig vara försiktighet och inte skada mark och natur. Även att du tar hänsyn till omgivningen och att du naturligtvis parkerar bilen på lämpligt ställe och som inte är till hinder för andra.

Observera att parkering inte får ske på M-platser på enskilda vägar.

Miljö

Det är ofrånkomligt att visst utsläpp sker vid användning av båtmotorer. Dessa utsläpp kan
dock begränsas avsevärt genom relativt enkla åtgärder. I takt med att tekniken går framåt
fasas allt fler äldre 2-takts båtmotorer ut och ersätts med bränslesnåla och mer miljöanpas-
sade 4-taktsmotorer. Det absolut enklaste sättet att minska utsläppen är att byta ut den van-
liga bensinen mot alkylatbensin. Alkylatbensin är betydligt renare än vanlig bensin då ut-
släppen av farliga kolväten minskar med mellan 5-10 gånger. 2-taktsmotorer kräver ett olje-
blandat bränsle. Den traditionella oljan kan enkelt bytas ut mot miljöanpassad sådan. I den
bästa av världar skulle dock alla köra med 4- taktsmotorer som är betydligt renare än 2-takts
motorer (även nya sådana).

Fiskevårdsområdet bör informera om ovanstående och råda samtliga fiskande (på informa-
tionstavlor och via en eventuell webbsida) att ta hänsyn till miljön och köra med elmotor el-
ler på alkylatbensin och mindre miljöfarlig o lja. I framtiden bör användandet av 2- taktsmo-
torer förbjudas helt ur miljösynpunkt. Detta är dock något som fiskevårdsområdet inte kan
besluta om.

Ylens fiskevårdsområde | medlem i Sveriges Vattenägarförbund hemsida: www.vattenagarna.se