Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan

I föreliggande förvaltningsplan beskrivs de miljöer och verksamheter som berör eller påverkar Ylens fisksamhälle. Den ger en beskrivning av fisksamhällets nuvarande status och de nyttjandeformer som förekommer i och kring sjön. Förhoppningen är att denna förvaltningsplan (fiskevårdsplan) kommer att fungera som styrdokument för föreningens framtida fiskevårdsarbete. Genom att följa planen finns möjligheter att bedriva ett aktivt och lokalt anpassat fiskevårdsarbete och på så sätt skapa förutsättningar för ett rationellt och långsiktigt hållbart nyttjande av fiskbeståndet inom fiskevårdsområdets sträckning.

Det finns inget krav på genomförande av åtgärdsförslagen, men det är Länsstyrelsens förhoppning att föreningen kommer att vidta merparten av de högst prioriterade åtgärderna och använda planen som ett förvaltningsdokument under många år framöver. Framtagandet av planen har bekostats av bygdemedel från Huskvarnaåns avrinningsområde, Jönköpings kommun, Ylens fiskevårdsområde och via statliga fiskevårdsmedel.

Flera personer har varit delaktiga i arbetet med nätprovfisket, inte minst styrelsen i Ylens fiskevårdsområde. Ett stort tack riktas även till de inom fiskevårdsområdet som på frivilligbasis deltagit i, och varit behjälpliga under genomförandet av nätprovfisken 2008 och 2018. Samtliga fiskerättsägare och flertalet kortköpare har bidragit till uppkomsten av dokumenten genom att på ett föredömligt sätt ha svarat på den enkätundersökning som genomfördes i samband med framtagandet av de två dokumenten.

Se länkar nedan för lokal förvaltnings- och utvecklingsplan som baseras på nätprovfiske som gjordes 2008, samt uppföljande rapport baserat på nätprovfiske 2018.

Ylens fiskevårdsområde Lokal förvaltnings- och utvecklingsplan

Nätprovfiske i Ylen 2018

Ylens fiskevårdsområde | medlem i Sveriges Vattenägarförbund hemsida: www.vattenagarna.se